หน้าหลัก > เกี่ยวกับสถาบันคีนันแห่งเอเชีย > วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ คุณค่า

วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ คุณค่า

สถาบันคีนันฯ เป็นผู้นำในการให้บริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเซีย
ภารกิจของสถาบันคีนันฯ คือ
  • มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยการให้บริการด้านการบริหารโครงการ ให้คำปรึกษาแนะนำ ให้การฝึกอบรม การวิจัยและการพัฒนา ให้แก่ลูกค้าของทางสถาบันคีนันฯ ซึ่งได้แก่ องค์กรภาครัฐ และองค์กรพหุภาคี
  • เปิดโอกาสให้ทีมงานและพนักงานที่มีคุณภาพของสถาบันคีนันฯ ได้มีโอกาสในการทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคม
  • ผู้ถือหุ้น - เน้นการมีส่วนร่วมของลูกค้า พันธมิตร และผู้รับผลประโยชน์
  • ธรรมาภิบาล - มีมาตรฐานทางจริยธรรมสูง มีขั้นตอนการดำเนินงาน และมีระบบตรวจสอบบัญชีที่แข็งแกร่ง
  • มุ่งเน้นผลลัพธ์ - ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการสามารถชี้วัดและเชื่อถือได้
  • บริการชุมชน - สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ซึ่งพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  • พันธะสัญญาที่มีต่อพนักงาน - เปิดโอกาสให้พนักงานซึ่งมีพื้นฐานที่แตกต่างกันสามารถมีอาชีพที่มั่นคง เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเซีย
  • เคารพวัฒนธรรมท้องถิ่น - เข้าใจและเคารพวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเซีย
  • เชื่อในกลไกตลาดเสรีเพื่อการพัฒนา – ใช้กลไกตลาดเสรีเพื่อการพัฒนาด้านต่างๆ โดยสนับสนุนโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ด้านการเงินขนาดเล็ก (Microfinance) ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ และการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม