หน้าหลัก > บริการ

การบริการของเรา

 • โปรแกรมธุรกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม

   

  สถาบันคีนันฯ เป็นผู้นำในการให้บริการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจในประเทศไทย โดยให้บริการด้านการฝึกอบรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนานโยบายและแผนกลยุทธ์ การออกแบบและริเริ่มโครงการ การดำเนินโครงการ การประเมินและวัดผลโครงการ และดำเนินงานด้านการศึกษาวิจัยให้แก่องค์กรภาคเอกชน และภาครัฐ ด้วยเวลากว่าทศวรรษที่สถาบันคีนันฯได้ดำเนินการพัฒนาและจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ และจากประสบการณ์ในการดำเนินโครงการต่างๆ ทำให้การบริการของสถาบันฯ มีความแตกต่างจากองค์กรที่ให้บริการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอื่นทั่วไป
   
  การฝึกอบรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
  สถาบันคีนันฯ จัดการฝึกอบรมให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรในรูปแบบของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมระยะสั้นให้กับผู้บริหาร การฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม และการฝึกอบรมภายในองค์กร ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หัวข้อการอบรมได้แก่
  1)              กลยุทธ์การสร้างโครงการ CSR จากแนวคิดสู่หลักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
  2)              เทคนิคการบริหารโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ผสานความร่วมมือระหว่างชุมชนและองค์กรอย่างลงตัว
  3)              เทคนิคการประเมินและวัดผลโครงการ CSR
  4)              กลยุทธ์การสื่อสารและการสร้างแบรนด์ CSR
   
  งานวิจัยและการให้บริการด้านข้อมูล
  สถาบันคีนันฯ ทำการศึกษาสำรวจในประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีผลงานการศึกษาในหัวข้อสถาณการณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในประเทศไทย พฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรการเตรียมความพร้อมขององค์กรในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมตามร่างมาตรฐาน ISO 26000
   
  การบริการให้คำปรึกษา
  ทีมที่ปรึกษาด้านธุรกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมของสถาบันคีนันฯ ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่องค์กรที่ประสงค์จะดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการประเมินผลและวัดผลโครงการ วางนโยบายและแผนกลยุทธ์ด้าน CSR ประเมินชุมชนและองค์กร วางแผนโครงการเพื่อชุมชน ริเริ่มโครงการพนักงานอาสาภายในองค์กร รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
   
  การวางรูปแบบและการดำเนินการโครงการ 
  สถาบันคีนันฯ ร่วมกับภาคธุรกิจที่ต้องการทำโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยพัฒนารูปแบบโครงการให้เป็นโครงการเพื่อสังคมที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับแต่ละบริษัท ช่วยบริหารจัดการและดำเนินโครงการเพื่อสังคม โดยเฉพาะโครงการด้านการศึกษาที่เน้นการพัฒนาเยาวชน   โครงการพนักงานอาสาสมัครขององค์กรธุรกิจ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของพนักงาน
 • โปรแกรมการพัฒนาเศรษฐกิจ ธุรกิจ และผู้ประกอบการ

   

  สถาบันคีนันฯ ให้บริการในการฝึกอบรมและให้คำปรึกษา (ทั้งในรูปแบบตัวต่อตัวและเป็นกลุ่ม) แก่ ผู้ประกอบการ เจ้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้บริหารองค์กรในทุก ๆ ขั้นตอนของวงจรธุรกิจ บริการของสถาบันคีนันฯ รวมไปถึง การให้คำปรึกษา การฝึกอบรมและการจัดสัมมนา และการดำนินการวิจัย เพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินขนาดเล็ก สถาบันคีนันฯ ยังได้ร่วมงานกับสมาคมธุรกิจ เพื่อสร้างศักยภาพของสมาคม  (รวมทั้งศักยภาพของสมาชิกสมาคมดังกล่าว) โดยเน้นในเรื่องการเขียนแผนธุรกิจ การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งออก การบริหารจัดการการเงิน การตลาด การเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดของภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (cluster) และการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ สถาบันคีนันฯ ให้ความช่วยเหลือเป็นการเฉพาะแก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กในชุมชน โดยผ่านโครงการฝึกอบรม REAL: Rural Entrepreneurship through Action Learning ซึ่งได้รับการคิดค้นพัฒนาขึ้นในสหรัฐอเมริกา ซึ่งสถาบันคีนันฯ ได้นำมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย และประเทศลาว  โครงการนี้ให้การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของผู้ประกอบการเดิมและผู้ประกอบการใหม่ โดยใช้วิธีการที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมต่างๆและประสบการณ์ ตามแนวความคิด “วงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์”  ความสำเร็จของโครงการนี้ อยู่ที่ความเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงซึ่งเกิดจากกรณีศึกษา การนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง และปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในหมู่ผู้เข้าร่วมโครงการ ระหว่างผู้สอนและผู้เข้าร่วมโครงการ และระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมอบรม

   

  ในด้านการให้คำปรึกษาด้านการเงิน สถาบันคีนันฯ ให้บริการฝึกอบรมนโยบายทางการเงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและสถาบันการเงินต่างๆ (โดยเฉพาะในเรื่องของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนโยบายในการให้กู้ยืมผ่านระบบการเงินรายย่อย(Microfinance)) สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผู้ประกอบการ และกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน สถาบันคีนันฯ ดำเนินการบริหารจัดการโครงการด้านการเงิน และการฝึกอบรมให้ความรู้ทางการเงิน การจัดโปรแกรมเพื่อบ่มเพาะทางด้านการเงิน (Financial Incubation) และการเงินรายย่อย การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน และระบบการตรวจสอบบัญชีระดับชุมชน ทีมงานที่ปรึกษาทางด้านการเงินทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติ สัมมนา ฝึกอบรม และบริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว

 • โปรแกรมนวัตกรรมการศึกษา

   

  โปรแกรมนวัตกรรมการศึกษาของสถาบันคีนันฯ ให้บริการในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการริเริ่มโครงการเพื่อพัฒนารูปแบบด้านการศึกษาใหม่ๆ สนับสนุนโครงการภาวะผู้นำในโรงเรียน บริหารโครงการด้านการศึกษา ดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ และทำการประเมินผลโครงการเพื่อที่จะทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในชุมชน ทีมงานของสถาบันคีนันฯ เข้าไปร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ที่มีส่วนได้เสียในโครงการซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดำเนินโครงการ นับจากผู้วางนโยบายไปจนถึงผู้ลงมือปฏิบัติ กระบวนการต่างๆ ที่สถาบันคีนันฯ นำมาใช้ในการดำเนินโครงการล้วนแต่มีข้อมูลยืนยันว่าประสบผลสำเร็จมาแล้วทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ โดยสถาบันคีนันฯ ได้นำกระบวนการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการพัฒนาบุคคลากรของประเทศให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

 • โปรแกรมสาธารณสุข

   

  ทีมงานด้านสาธารณสุขของสถาบันคีนันฯได้ทำการพัฒนา ทดสอบ และปรับปรุงแก้ไข กระบวนการและรูปแบบในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบสาธารณสุขและชุมชนด้วยการวางแผนดำเนินงานโครงการ บริหารจัดการทั้งโดยการจัดทำกิจกรรมโดยสถาบันคีนันฯ เอง และ มอบเงินสนับสนุนบางส่วนให้แก่หน่วยงานอื่น จัดการอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ สื่อสารเพื่ออธิบายให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของชุมชนโดยอาศัยทักษะชีวิตเป็นฐาน จัดทำเอกสารข้อมูลด้านสาธารณสุข ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือทางด้านวิชาการรวมถึงติดตามและประเมินผลโครงการ

   

  จากการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานหลาย ๆ หน่วยงานในระดับภูมิภาคและการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ทำให้ทีมงานด้านสาธารณสุขของสถาบันคีนันฯ สามารถดำเนินกิจกรรมและนำประสบการณ์เหล่านั้นไปขยายผลและประยุกต์ใช้ในประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

 • โปรแกรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

  เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้น ทางทีมงานโปรแกรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของสถาบันคีนันฯ ได้ให้บริการให้คำปรึกษา จัดการฝึกอบรม จัดวางรูปแบบโครงการ ดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และดำเนินการจัดประชุมร่วมกับกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังให้บริการด้านการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาแผนการตลาด พัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว พัฒนาสินค้าชุมชน ตลอดจนช่วยส่งเสริมการตลาดให้กับสินค้าชุมชนเพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว การจัดทำแผนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วม (Tourism Management Plan) วางแผนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน (Community base Tourism) โดยมุ่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งท่องเที่ยวและให้องค์ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

   

 • ด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจให้แก่ภาครัฐ

   

  สถาบันคีนันฯ ให้บริการในการออกแบบ และบริหารจัดการโครงการ บริการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน การฝึกอบรม และดำเนินการวิจัยให้แก่ภาครัฐ หน่วยงานราชการ องค์กรกึ่งวิสาหกิจ ธนาคารของรัฐ สมาคมชั้นนำ และมหาวิทยาลัย กิจกรรมที่ทางสถาบันคีนันฯ จัดให้บริการ ได้แก่ การวิจัยเฉพาะด้าน การศึกษาและการสำรวจภาคสนาม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การสัมมนาโต๊ะกลมเพื่อระดมความคิดเห็น และการให้คำปรึกษา