หน้าหลัก > ความเชี่ยวชาญ > การสาธารณสุข

การสาธารณสุข

 

โรคติดต่อยังคงเป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตของประชากรในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศไทย กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ยังผลเสียต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การเกิดขึ้นของโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ อาทิ โรคไข้หวัดนกที่เกิดจากเชื้อ H5N1 ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสซึ่งมีความรุนแรง และโรคมาลาเรียที่ดื้อต่อยารักษา จำเป็นต้องใช้มาตรการใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบสาธารณสุข พร้อมทั้งจัดหาสิ่งจำเป็นให้แก่สาธารณชนในการป้องกันทั้งสุขภาพของตัวเอง และสุขอนามัยของชุมชน

 

โปรแกรมสาธารณสุขของสถาบันคีนันแห่งเอเซีย (สถาบันคีนันฯ) มุ่งเน้นการประสานความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ในการเฝ้าระวังและตอบสนองกับโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำที่สำคัญในมนุษย์ และโรคติดต่อในสัตว์ การเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ การควบคุมและชะลอการแพร่ของเชื้อมาลาเรียที่ดื้อต่อยารักษาหลายขนาน การสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยยึดทักษะชีวิตเป็นฐาน และการริเริ่มการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ

 

 ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเรา

 

ทีมงานด้านสาธารณสุขของสถาบันคีนันฯ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสาธารณสุข 6 ท่าน ที่มีประสบการณ์รวมกันกว่าหนึ่งร้อยปีในการควบคุมโรคติดต่อ นโยบาย ระบาดวิทยา ทักษะชีวิต การให้การรักษา การสื่อสารเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การฝึกอบรม การวิจัยและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน ทีมงานของเราได้ดำเนินงานในกลุ่มประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขงทั้งหกประเทศ รวมถึงอีกหลายประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


Media

      Picture
      Video

ตัวอย่างโครงการ

 • การดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก

  โครงการ “มือสะอาด ปราศจากไข้หวัดนก” เป็นหนึ่งในหกโครงการที่สถาบันคีนันแห่งเอเซียร่วมมือกับภาคเอกชนในการดำเนินโครงการด้านสาธารณสุข ซึ่งโครงการนี้ บริษัท คอลเกต ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) ร่วมกับสถาบันคีนันฯ ภายใต้โครงการด้านความรับผิดชอบของภาคธุรกิจต่อสังคม ได้ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวนกว่า 18 ล้านคน ในประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เกี่ยวกับวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสู่มนุษย์ ด้วยวิธีล้างมือเจ็ดขั้นตอน อ่านต่อ
 • โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในประเทศลุ่มน้ำโขง

  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 สถาบันคีนันแห่งเอเซียได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) โดย USAID ได้สนับสนุนเงินจำนวน 4.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้สถาบันคีนันฯ เพื่อดำเนินโครงการ 5 ปี เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการควบคุมสถานการณ์โรคไข้หวัดนก และ เตรียมพร้อมรับการระบาดของโรคระบาดในเขตพื้นที่ชายแดนระหว่างประเทศในเขตลุ่มแม่น้ำโขง อ่านต่อ
 • โครงการควบคุมโรคมาลาเรียบริเวณชายแดน

  โครงการเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคม พ.ศ 2543 ด้วยการสนับสนุนด้านการเงินจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) กว่า 3 ล้านเหรียญสหรัฐ สถาบันคีนันฯ ได้พัฒนาการดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อชะลอการเกิดและการแพร่ของเชื้อมาลาเรียที่ดื้อต่อยาหลายขนานบริเวณชายแดนของประเทศไทย สถาบันคีนันฯ ได้ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศโดยได้จัดตั้งเครือข่ายในการเฝ้าระวังเชื้อมาลาเรียดื้อยา และวางแผนขั้นตอนเพื่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายและมาตรการในการรักษาอย่างเป็นระบบเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่... อ่านต่อ
 • โครงการป้องกันโรคไข้หวัดนกและการเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา

  โครงการได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟและองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) เป็นเงินจำนวนกว่า 240,000 เหรียญสหรัฐฯ เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 โดยสถาบันคีนันฯได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย และประเทศเวียดนาม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้โดยอาศัยทักษะชีวิตเป็นฐานในการป้องกันโรคไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่... อ่านต่อ
 • ความร่วมมือกันในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกและการเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่

  ด้วยการสนับสนุนด้านการเงินจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) เป็นจำนวน 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สถาบันคีนันฯได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขของประเทศกัมพูชา สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว ไทย และเวียดนาม ในการวางแผนและดำเนินการตามแผนงานร่วมในการประสานความร่วมมือระหว่างชายแดนเพื่อเฝ้าระวังและตอบสนองต่อโรคติดต่อโดยมุ่งให้ความสำคัญกับโรคไข้หวัดนกและการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่... อ่านต่อ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา