หน้าหลัก > ความเชี่ยวชาญ > การพัฒนาเศรษฐกิจ ธุรกิจ และผู้ประกอบการ

การพัฒนาเศรษฐกิจ ธุรกิจ และผู้ประกอบการ

 

นับเป็นเรื่องยากที่จะมองข้ามศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและความสามารถของผู้ประกอบการที่มีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพราะเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนา จะได้รับผลดีจากการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ ในระยะยาว ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นแหล่งรายได้ประชาชาติ และเป็นรากฐานที่มั่นคงเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย ในขณะที่การฝึกทักษะที่จำเป็นให้แก่ผู้มีรายได้ต่ำเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการ นับเป็นมาตรการที่ดีที่สุดที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าจะช่วยทำให้มีการเพิ่มรายได้และขจัดปัญหาความยากจน                                                                                                                             

กว่าทศวรรษมาแล้วที่สถาบันคีนันแห่งเอเชีย (สถาบันคีนันฯ) ประสบความสำเร็จในการเสริมสร้างศักยภาพให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ประกอบการ รวมทั้งหน่วยงานราชการ สถาบันการเงินรายย่อย และองค์กรที่ให้การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีมงานที่ปรึกษาทางธุรกิจของสถาบันคีนันฯ ได้พัฒนาโครงการที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะประสบความสำเร็จ โครงการผู้ประกอบการที่จัดทำขึ้นมาเป็นการเฉพาะของสถาบันคีนันฯ ได้จัดวางรูปแบบเพื่อสร้างและสนับสนุนผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว และผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งมีพื้นฐานความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน

 

 

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเรา

 

สถาบันคีนันฯ มีทีมงานที่ปรึกษาทางธุรกิจจำนวน 10 ราย โดยทั้งหมดมีวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า  ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ทีมงานของสถาบันฯ มีพื้นฐานอาชีพที่หลากหลาย อาทิ การธนาคาร วิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร การตลาดและการขาย และการส่งออกและนำเข้า ทีมงานใช้รูปแบบในการพัฒนาธุรกิจที่จัดทำขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้วิสาหกิจสามารถแข่งขันในเชิงกลยุทธ์ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ และให้คำแนะนำแก่รัฐบาล และสมาคมธุรกิจ ในการให้การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการพัฒนาทักษะในการเป็นผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ ทีมงานพัฒนาผู้ประกอบการ ประกอบด้วยที่ปรึกษาจำนวน 3 ราย ซึ่ง มีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาโทในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรในการจัดโครงการฝึกอบรม REAL”  ซึ่งต้องได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเข้มข้น ส่วนทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 4 ราย ซึ่งมีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาโทในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และมีประสบการณ์ในสถาบันและหน่วยงานให้บริการทางการเงิน

 


Media

      Picture
      Video

ตัวอย่างโครงการ


• การสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน

 • โครงการสำรวจแผนที่เครือข่ายวิสาหกิจเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ

  สถาบันคีนันฯ ดำเนินโครงการให้กับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยได้รับการสนับสนุนด้านการเงินมูลค่า 65,000 เหรียญสหรัฐฯ ในการสำรวจและศึกษาเครือข่ายวิสาหกิจ (คลัสเตอร์) ทั่วประเทศ เพื่อประเมินศักยภาพของคลัสเตอร์ และศึกษาเงื่อนไข และสภาวะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคลัสเตอร์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการนำร่องเพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานแก่กลุ่มคลัสเตอร์ดังกล่าว...อ่านต่อ
 • โครงการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมโคเนื้อ

  โครงการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมโคเนื้อเป็นโครงการที่สถาบันฯได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากกรมการค้าต่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในจังหวัดสกลนครและนครพนมด้วยวิธีการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมนี้จะมุ่งเน้นที่สินค้าและบริการของวิสาหกิจและหน่วยงานในท้องถิ่น...อ่านต่อ
 • โครงการ “เสริมสร้างความสามารถทางการค้าในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ส่งเสริมการส่งออกอาหารเอเชียสู่ตลาดโลก”

  โครงการ “เสริมสร้างความสามารถทางการค้าในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ส่งเสริมการส่งออกอาหารเอเชียสู่ตลาดโลก”...อ่านต่อ
 • โครงการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์

  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่สถาบันคีนันฯให้ดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจ แฟรนไชส์ ซึ่งมีมูลค่าโครงการ125,000 เหรียญสหรัฐ โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ของไทย ในกลุ่มธุรกิจด้านสปา และธุรกิจอาหารของไทย ให้สามารถขยายโอกาสในการทำแฟรนไชส์ไปยังต่างประเทศ...อ่านต่อ
 • โครงการพัฒนาวิสาหกิจในประเทศกัมพูชา

  ในระหว่างปี พ.ศ. 2545-2547 ด้วยเงินสนับสนุนกว่า 75,000 เหรียญสหรัฐ จากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) สถาบันคีนันฯได้ทำการพัฒนาศักยภาพให้หน่วยงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของประเทศกัมพูชา: SME Cambodia (ซึ่งเมื่อก่อนเรียกว่าหน่วยงานพัฒนาเศรษฐกิจแห่งกัมพูชา: Economic Development Cambodia) ในด้านหลักๆ สี่ด้าน ได้แก่ การฝึกงานในประเทศไทย การจัดการฝึกอบรมแก่วิทยากรในการฝึกอบรม การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ...อ่านต่อ
 • การริเริ่มในการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจของ infoDev เพื่อดำเนินการในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกัมพูชา

  ในปี พ.ศ. 2549 และ 2550 ธนาคารโลก (โดยผ่านโครงการ infoDEV) ได้ให้เงินสนับสนุนต่อเนื่องเป็นจำนวน 200,000 เหรียญสหรัฐให้แก่ สถาบันคีนันฯเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ที่ผ่านมาในการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจของสถาบันคีนันฯ ในประเทศไทย ในการยกระดับและจัดวางรูปแบบในการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจใน สปช. ลาว และประเทศกัมพูชา มีการจัดตั้งแม่แบบศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ทางภาคใต้ของประเทศไทย...อ่านต่อ
 • อุตสาหกรรมสร้างสรรค์กับการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

  สถาบันคีนันฯ และ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง(สวค.) ดำเนินการวิจัยร่วมกันในการเปิดเผยมูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศ และส่งเสริมการรับรู้ต่อสาธารณชนถึงความสำคัญด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่มีผลต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยรวมของประเทศ การวิจัยนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2552 ในระหว่างที่ภาครัฐแถลงนโยบายที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ภายในประเทศอ่านต่อ
 • โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ภาคประชาสังคมในลาว

  โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาสังคมในลาว ได้ถูกริเริ่มโดยกองทุนพัฒนาประชาธิปไตยแห่งสหประชาชาติ (United Nations Democracy Fund (UNDEF)) และดำเนินงานโดยสถาบันคีนันฯ ตลอดระยะเวลา 24 เดือนของโครงการ ซึ่งเริ่มในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 –กันยายน พ.ศ. 2555 องค์กรภาคประชาสังคมท้องถิ่นของลาวจะได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์การพัฒนาให้แก่ประเทศอ่านต่อ
 • โครงการประเมินการปฏิบัติงานของสำนักสิทธิ บัตรและเครื่องหมายการค้าในประเทศอาเซียน

  สถาบันคีนันฯ โดยความร่วมมือจากบริษัท ติลลิกี่ แอนด์ กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการปรับปรุงรายงานการปฏิบัติงานของสำนักสิทธิบัตรในอาเซียน อ่านต่อ
 • โครงการพัฒนากลุ่มสิ่งทอผ้าย้อมคราม จังหวัดสกลนคร

  ในปี พ.ศ. 2555 สถาบันคีนันฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการ “พัฒนาศักยภาพชุมชนและส่งเสริมการรวมกลุ่มสิ่งทอผ้าย้อมคราม จังหวัดสกลนคร” ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) มุ่งให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตผ้าย้อมครามในจังหวัดสกลนคร ในการพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด และการรวมกลุ่มคลัสเตอร์อ่านต่อ
 • ซิตี้-โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

  ในปี 2010 มูลนิธิซิตี้ ธนาคารซิตี้แบงก์ จับมือกับสถาบันคีนันแห่งเอเซียเปิดตัวโครงการ Triple Bottom Line โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างศักยภาพเจ้าของ หรือผู้บริหารโรงแรมขนาดเล็ก ให้สามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยใช้กลยุทธ์การสร้างดุลยภาพใน 3 มิติ ได้แก่ สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ กิจกรรมภายใต้โครงการโครงการฯ ได้แก่ การสัมนาเชิงปฏิบัติการ 3 วัน เนื้อหาครอบคลุมถึงการบริหารจัดการโรงแรมขนาดเล็กอย่างยั่งยืน แนวปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาการบริหารทรัพยากร เทคนิคการเพิ่มการมีส่วนร่วมในชุมชน และแนวปฏิบัติของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก อ่านต่อ

• การค้าและการลงทุน

 • โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ลาวของสำนักงาน ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ปี พ.ศ. 2554

  ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ สถาบันคีนันฯ ได้พัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมด้านการวางแผนโครงการ ระยะเวลา 2 สัปดาห์ และการศึกษาดูงาน ระยะเวลา 2 วันอ่านต่อ
 • การสร้างเครือข่ายธุรกิจ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่สากล

  ในปัจจุบัน ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย มีจำนวนกว่า 500 กิจการ มูลค่าตลาดรวมกว่า 1.6 แสนล้านบาท และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมากกว่าร้อยละ 20 – 25 ทุกปี การขยายตัวดังกล่าว เกิดจากความต้องการซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ของแบรนด์ที่เข้มแข็ง และมีระบบงานที่ดี ความต้องการด้านนี้มีมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปิดตลาดอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558อ่านต่อ

• ด้านการเงิน

 • โครงการฝึกอบรม และพัฒนาหลักสูตรสำหรับอบรมการบริหารการเงินชุมชน รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารเพื่อนโยบายสังคมแห่งเวียดนาม

  ด้วยการสนับสนุนทางด้านการเงินจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) เป็นจำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐฯ สถาบันคีนันฯ ได้จัดการฝีกอบรม และพัฒนาหลักสูตร สำหรับอบรมการบริหารการเงินชุมชน รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ธนาคารเพื่อนโยบายสังคมแห่งเวียดนาม ซึ่งธนาคารฯได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 เพื่อจัดหาสินเชื่อให้แก่ผู้มีรายได้น้อย...อ่านต่อ
 • การสร้างทักษะด้านการเงินสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

  ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ธนาคารซิตี้แบงก์และสถาบันคีนันแห่งเอเซียได้ร่วมหารือกันถึงวิธีที่ดีที่สุดในการการดำเนินการสนับสนุนการให้ความรู้ด้านการเงินและการบริหารจัดการทางการเงินที่ดี ว่าวิธีใดจะก่อให้เกิดผลกระทบที่ดีต่อระบบเศรษฐกิจในวงกว้าง และได้ข้อสรุปข้อหนึ่งว่า กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นภาคสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย...อ่านต่อ
 • โครงการบริหารการเงินส่วนบุคคลสำหรับกลุ่มผู้หญิงขาดความมั่นคงทางการเงิน

  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคลให้แก่กลุ่มผู้หญิงที่มีความเสี่ยง อันได้แก่ กลุ่มผู้หญิงที่ขาดความมั่นคงและปลอดภัยในอาชีพ กลุ่มผู้หญิงที่มีรายได้น้อย และกลุ่มผู้หญิงที่มีการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนะนำวิธีการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การออม การบริหารหนี้ การใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และการนำเงินออมไปลงทุนให้เหมาะสม...อ่านต่อ
 • โครงการ “ผู้หญิงฉลาดออม ฉลาดใช้” ระยะที่ 2 โดยมูลนิธิซิตี้

  มูลนิธิซิตี้ได้มอบเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 45,000 ดอลล่าสหรัฐฯ ให้แก่สถาบันคีนันแห่งเอเซีย เพื่อบริหารโครงการ “ผู้หญิงฉลาดออม ฉลาดใช้” โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการจัดการอบรมในด้านการบริหารการเงินให้แก่กลุ่มผู้หญิงที่มีรายได้ต่ำ และกลุ่มผู้หญิงที่ประกอบอาชีพในธุรกิจกลางคืน อ่านต่อ
 • โครงการจัดตั้งกองทุนออมทรัพย์เพื่อการผลิตและแปรรูปผ้าทอ

  โครงการจัดตั้งกองทุนออมทรัพย์เพื่อการผลิตและแปรรูปผ้าทอ วัดนาหนอง จ.ราชบุรี คือ โครงการนำร่องที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะแนะนำแผนการจัดตั้งกองทุนออมทรัพย์ชุมชน โดยใช้รูปแบบของการบริหารการเงินในระดับรากหญ้า (Microfinance)อ่านต่อ
 • โครงการ “ผู้หญิงฉลาดออม ฉลาดใช้” ระยะที่ 3 โดยมูลนิธิซิตี้

  โครงการ “ผู้หญิงฉลาดออม ฉลาดใช้” จะให้ความรู้แก่ผู้หญิงกลุ่มเป้าหมายในการบริหารการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ในด้านการออม การเพิ่มพูนรายได้ การจัดการการเงิน และการจัดทำบัญชีครัวเรือน ซึ่งนอกจากการอบรมด้านการเงินแล้ว กลุ่มเป้าหมายจะได้รับการฝึกอาชีพจากศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ 36 พรรษาไปพร้อมๆ กัน การอบรมจะเน้นกิจกรรมจากประสบการณ์ที่ปฏิบัติได้จริง มีการสมมติบทบาทและเล่นเกม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมจดจำเนื้อหาหลักสูตรได้ดียิ่งขึ้นอ่านต่อ
 • โครงการการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทางบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะให้ความรู้แก่พนักงานในด้านต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความเป็นอยู่ และมีความมั่นคงในชีวิตที่ดีขึ้น ในปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ จึงได้ร่วมกับสถาบันคีนันฯ ทำ โครงการ “การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล” (Integrated Personnel Financial Planning) อ่านต่อ
 • โครงการ “ผู้หญิงฉลาดออม ฉลาดใช้” ระยะที่ 4 โดยมูลนิธิซิตี้

  ในระยะที่ 4 ของโครงการฯ มูลนิธิซิตี้ และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ยังคงสนับสนุนกลุ่มผู้ต้องขังหญิงจากทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยได้จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านการเงินและเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการรายได้ในระดับครัวเรือนให้แก่กลุ่มผู้ต้องขังหญิงให้ดียิ่งขึ้นสำหรับนำไปใช้ภายหลังพ้นโทษ ในระยะที่ 4 นี้ นอกจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ต้องขังหญิงมีจำนวน 250 คน ยังมีกลุ่มชุมชนแออัด 100 คน และกลุ่มฝึกอาชีพ 250 คน ซึ่งรวมเป้าหมายทั้งหมด 600 คน โดยจะแบ่งการอบรมออกเป็นรุ่นๆ ละประมาณ 50-70 คน โดยวัตถุประสงค์ของโครงการฯ คือเพื่อให้เกิดความเข้าใจและทักษะในการบริหารการเงิน โดยหัวข้อการอบรมจะครอบคลุมถึงเรื่อง การตั้งเป้าหมายส่วนบุคคล เทคนิคในการออมเงิน เทคนิคการตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และการเพิ่มรายได้จากงานประจำหรืองานชั่วคราว ทั้งนี้ การอบรมจะเน้นการให้ความรู้ทางการเงินผ่านการทำกิจกรรมที่เข้าใจได้ง่าย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงต่อไปอ่านต่อ
 • โครงการ “ครูไทย พอเพียง”

  โครงการเริ่มดำเนินการในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิซิตี้ เป็นเงินจำนวน 52,000 เหรียญสหรัฐฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทางด้านการบริหารเงินส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพแก่คุณครูอ่านต่อ
 • โครงการ “ครูไทย พอเพียง” ปีที่ 2

  มูลนิธิซิตี้ยังคงให้เงินสนับสนุนจำนวน 52,000 เหรียญสหรัฐฯ แก่สถาบันคีนันแห่งเอเซียเพื่อดำเนินโครงการ “ครูไทย พอเพียง” เป็นปีที่ 2 อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทางด้านการบริหารเงินส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพแก่คุณครูที่มีรายได้น้อยอ่านต่อ

• ด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 • การช่วยเหลือให้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ฟื้นตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจ

  ในปี พ.ศ. 2542 ด้วยเงินสนับสนุนจากจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเงินจำนวน 25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายใต้โครงการเร่งรัดการฟื้นฟูเศรษฐกิจในเอเชีย สถาบันคีนันฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการให้คำปรึกษาแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ซึ่งโครงการนี้มีระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี เพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ให้ฟื้นกลับคืนมาอย่างยั่งยืน...อ่านต่อ
 • โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

  ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 สถาบันคีนันฯได้เริ่มโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นรายปี ด้วยยอดเงินสนับสนุนนับจากโครงการแรกจนถึงปัจจุบัน เป็นจำนวนเงิน 180,000 เหรียญสหรัฐฯ โครงการฝึกอบรมนี้ถูกจัดวางรูปแบบมาเพื่อเสริมสร้างทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจให้แก่ผู้ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ และสอนทักษะทางการบริหารจัดการธุรกิจที่จำเป็น ในเรื่องการบัญชี การตลาด การเขียนแผนธุรกิจ และทักษะเบื้องต้นในด้านอื่นๆ เพื่อเป็นการวางรากฐานที่มั่นคง และทำให้ผู้ประกอบการใหม่เริ่มและดำเนินการธุรกิจด้วยความสำเร็จ...อ่านต่อ
 • โครงการหาความช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยเพื่อลดผลกระทบจาก Thailand –EU FTA”

  โครงการหาความช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยเพื่อลดผลกระทบจาก Thailand –EU FTA เป็นโครงการซึ่งสถาบันคีนันฯ ได้รับทุนศึกษาวิจัยเป็นจำนวนเงิน 100,000 ยูโร หรือประมาณ 4,576,400 บาท จากสหภาพยุโรป โครงการนี้จะมีการศึกษาถึงแง่มุมต่างๆ อย่างรอบด้าน ทั้งผลกระทบในด้านบวกและด้านลบ โดยจะคัดเลือก 10 ภาคธุรกิจหลักขึ้นมาศึกษา ซึ่งผลที่ออกมาน่าจะสามารถหาทางลดผลกระทบ และอาจช่วยให้พลิกสถานการณ์ของบางธุรกิจ...อ่านต่อ
 • โครงการจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

  ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยได้ประสบกับปัญหาอุทกภัยอย่างรุนแรง ซึ่งไม่เพียงแต่จะกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชากร หากยังสร้างความเสียหายให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ คิดเป็นมูลค่าถึงกว่าพันล้านบาท ซึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงย่อมหนีไม่พ้นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำหรับธุรกิจเหล่านี้แล้ว เหตุการณ์เลวร้ายที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน เช่น ภัยน้ำท่วม สามารถสร้างผลกระทบที่รุนแรงต่อธุรกิจจนอาจถึงขั้นต้องปิดกิจการ ดังนั้น ธุรกิจต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีแผนรองรับ เพื่อที่จะลดผลกระทบด้านลบต่อธุรกิจให้มากที่สุด อ่านต่อ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา